001 - De Plaats Genaamd Het Paradijs

PREKEN-VAN-OOGSTGENOTEN

We luisterden naar een preek met de titel “ The Place - Paradise ”, CD # 1143, gepredikt door broeder Neal Frisby op 15/2/1987.

Broeder Frisby sprak over de hemel (of het paradijs) en de verschillende delen ervan. Hij zei dat dit Gods verblijfplaats is. Dit is de plek waar de mensen die van God houden, zullen gaan. Dit is onze rustplaats. De Heer heeft uw laatste rustplaats. Ons huis zal in de hemel zijn. Als we daar aankomen, zullen we geestelijke ogen hebben en zullen we veel aspecten van de hemel zien die onze aardse ogen niet kunnen zien. We zullen het verheerlijkte lichaam hebben. Onze rustplaats komt eraan. Onze geest verlangt naar de hemel. In de hemel heeft de Heere een schat die op ons wacht. Er zijn verschillende secties in het paradijs. Er is een derde hemel die Paulus zag (2 Korintiërs 12:1-4). Er is de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:2). Er zijn huizen in het paradijs (Johannes 14:2). Er is niet genoeg goud op deze aarde of waar dan ook die ook maar een centimeter van de huizen kan betalen die de Heer ons geven zal. Jezus is de bouwer van deze stad. De heilige stad breidt zich uit voor de onsterfelijken van God. De Heer heeft een plaats voor u voorbereid. We zijn op een reis op deze aarde en er is een plaats voorbereid in de hemel voor de kinderen van de Heer. Dit is het hart (de kern) van het woord van de Heer.

Ik startte de preek door te lezen uit rol 43:DE UITVERKOREN GEESTEN DIE AL EEN DEEL VAN GOD WAREN VOORDAT HET UITVERKOREN LICHAAM GEMAAKTWERD - De echte u (het geestelijke deel) was al bij God voordat het door het zaad een lichaam op de aarde kreeg aangewezen. – Dit betekent dat de echte u, de uitverkoren geest, 'deel' van God was; niet gescheiden van God , maar "deel" van God. Het was bij God voordat het hier op de aarde een lichaam kreeg aangewezen.

Er is een vleselijk zaad en een geestelijk zaad die zich verenigden! De echte eeuwige geest die God aan Zijn heiligen geeft had geen begin en heeft geen einde en is gelijk aan God! – Uw vleselijk zaad verenigd met het geestelijke zaad. De echte eeuwige geest die God aan elk van Zijn heiligen geeft, heeft geen begin en geen einde en is gelijk aan God. Het betekent dat de echte u, dus niet het vlees waar we naar kijken, al van eeuwigheid bij de Heer is geweest. Het heeft geen begin en het zal geen einde hebben en het is zoals God omdat het een deel van God is. Dat is de reden waarom ons lichaam na de dood tot in de binnenste onsterfelijke geest wordt veranderd, dat is waarom het een eeuwige leven genoemd wordt, omdat het altijd al was en altijd met God zijn zal! En Hij blies het in een ieder van ons in (Gen. 2:7)

Het eeuwige leven dat u ontvangt door middel van de redding betekent dat er geen begin was aan dat leven en er geen einde aan zal zijn. Het is gelijk aan God die eeuwig is. De eeuwige geest die God aan u gaf is altijd al met Hem geweest en zal altijd bij Hem blijven. Het betekent dat de echte u altijd al met God geweest is en altijd bij God zal blijven. Het betekent ook dat er geen tijd was dat u niet bij God was. De echte u bestaat al zolang de Heer er is; u was altijd al bij hem en u zult hierna altijd bij hem blijven. Uw echte eeuwige geest is een deel van God.

'Zie, zegt de Heer, kent u dit Schriftgedeelte niet? U was bij Mij toen de morgensterren tezamen zongen en alle zonen Gods het uitriepen van vreugde!' (Job 38:7, 8).

Het betekent dat u bij de Heer was toen hij de morgensterren schiep. De echte u was bij de Heer toen Hij niet alleen de morgensterren schiep, maar al het andere in het universum ook. U bent altijd bij hem geweest. Ons lichaam van vlees kwam op de aarde door de geboorte, zich verenigend met Zijn geest die altijd al bij hem was! De geest van de Heer, dat is de echte u, verenigd met uw vleselijke lichaam bij de geboorte. Die geest, een deel van God, was altijd al bij hem en zal hierna ook altijd bij hem zijn. En wanneer we ons bekeren (redding ontvangen) behouden we deze geest om altijd met Hem te blijven leven. Als we ons bekeren, als we tot redding komen, behouden we deze eeuwige geest om altijd bij hem te wonen. Het laat zien dat u bekering (verlossing) niet opzij kunt zetten. U kunt in staat zijn om alle Schrift uit uw hoofd te citeren, maar als u niet tot een waarlijke bekering bent gekomen (redding), zullen al uw inspanningen niets betekenen. U bent dan misschien wel de beste prediker, maar als u geen echte redding hebt, zal het niets betekenen.

We lezen verschillende verzen in Openbaring Hoofdstuk 21: In vers 1 staat: „En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. Het moet zeker belangrijk zijn dat we te horen krijgen dat er geen zee meer zal zijn op de nieuwe aarde.

In vers 2 staat: “En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. U zult opmerken dat de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, bij God vandaan komt. Het komt niet ergens anders vandaan.

In vers 3 staat: “ En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. 'Er staat dat "de" tabernakel van God nu bij de mensen is en dat hij bij hen zal wonen. De heilige stad komt van God; het moet eeuwig zijn om er voor eeuwig bij de Heer in te kunnen wonen.

In vers 4 staat: „ En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. "In de hemel zullen we geen tranen meer hebben; geen dood meer - we zullen het verheerlijkte lichaam hebben. (1 Korintiërs 15:53 stelt "Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.") Geen verdriet meer; geen geween; geen pijn meer. Ongeacht wat u op deze aarde te lijden heeft - misschien bent u net uw baan kwijtgeraakt, misschien doet uw kind of kleinkind iets dat u niet leuk vindt, misschien creëert iemand op het werk of iemand die bij u in de buurt een probleem voor u, maak u geen zorgen, want dit is sowieso niet de echte u. De echte u was vanaf de eeuwigheid al bij God - het was een deel van God. Het was altijd al bij God en zal altijd bij God blijven. Laat u door niets op deze aarde hinderen.

In vers 5 en 6 staat: “En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet." De allerhoogste God, de eeuwige God, kwam naar beneden, werd geboren als een kind en werd Jezus genoemd - Jesaja 9:5 en Matteüs 1:21. De Heer Jezus Christus, de Alpha en Omega, het begin en het einde, is degene die praat; deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

In vers 7 staat : „Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.” U zult alle dingen erven; u bent mede-erfgenaam van Christus (Romeinen 8:17). U was vanaf de eeuwigheid een deel van hem en u zult voor altijd bij Hem blijven. Daarom wordt het eeuwig leven genoemd. Johannes 3:15 stelt: "Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."

In vers 10 staat : "En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God." Nogmaals herhaalt het dat de grote stad, het heilige Jeruzalem, bij God vandaan komt. Deze stad is eeuwig. Het is Gods verblijf voor eeuwig en het zal ons verblijf voor eeuwig zijn.

In vers 11 staat : "En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal." Misschien heeft u een glimp van de glorie van God opgevangen en misschien heeft u er zelfs een foto van gemaakt. In deze eeuwige stad is de glorie van God echter permanent aanwezig.

In vers 22 staat : "En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam." De Heere God de Almachtig en het Lam zijn één en dezelfde persoon. De eeuwige God kwam als het Lam om voor onze zonden te sterven. Er staat dat er geen tempel is in deze heilige stad. Niemand zal u hoeven te vertellen dat u naar de volgende straat moet gaan of dat u naar de volgende sectie moet gaan om de tempel van God te zien. Er is geen behoefte aan een tempel, omdat de Here God zelf, de Almachtige overal in deze stad is. Zijn verblijfplaats is bij ons. De allerhoogste God is de tempel in deze heilige stad.

In vers 23 staat: "En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars." In deze stad, ons laatste thuis, is het niet nodig dat de zon of de maan er schijnt, omdat het Lam het licht van deze plek is. Zijn aanwezigheid, Zijn heerlijkheid, verlicht de hele stad.

Openbaring 22:3-5 stelt: “En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen; En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.” De troon van God is in deze plaats. Nogmaals, staat er dat onze Here God het licht van deze stad zal zijn.

Kolossenzen 1:14-17 zegt: “In Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem.” We hebben verlossing door het bloed van de Heer Jezus. U zult er geen spijt van hebben door tot redding te komen. Dat is de enige manier om voor eeuwig bij God te blijven leven. De Here Jezus is het beeld van de onzichtbare God, want dat was God in een menselijke vorm. Zoals eerder vermeld, was u altijd al bij God en zal u altijd bij hem zijn.

U was bij hem toen Hij de dingen schiep 'die in de hemel zijn en die op de aarde zijn, het zichtbare en onzichtbare, of het nu tronen zijn, of heerschappijen, of vorstendommen, of machten'. Zoals eerder vermeld, was u altijd al bij God en zal u altijd bij Hem zijn. U was bij Hem toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten (Job 38:6, 7).

Wat zijn sommige van die dingen die de Heer Jezus heeft geschapen? Ik las toen vanuit Rol #244:

MOOIE STEDEN – Jezus, U bent meer dan dit, Die al het moois om ons heen en de ontzagwekkende hemelen, universums en sterren heeft geschapen! Op een dag zullen we naast de Heilige Stad ook prachtige steden en zulke wonderlijke plaatsen zien van uw schepping!

Naast de ontzagwekkende hemelen, universums en biljoenen sterren en huizen en de Heilige Stad (het nieuwe Jeruzalem), heeft de Heere prachtige steden geschapen - niet slechts één stad, maar 'steden'. We zullen deze prachtige steden zien. We zullen zulke wonderlijke plaatsen van zijn schepping zien. 1 Korintiërs 2:9 zegt: “Maar gelijk geschreven is: HETGEEN HET OOG NIET HEEFT GEZIEN, EN HET OOR NIET HEEFT GEHOORD, EN IN HET HART DES MENSEN NIET IS OPGEKLOMMEN, HETGEEN GOD BEREID HEEFT DIEN, DIE HEM LIEFHEBBEN."

Naast de sterren en de hemelen heeft U prachtige dingen geschapen die we niet hebben gezien! “Prachtige kleuren als ijzige wonderen, als geestelijke vuren en lichten van zulk een schoonheid, en wezens van zulk een formatie dat we verbaasd en aangedaan zullen zijn door zo'n schepper van zoveel meer dingen die niet genoemd kunnen worden en zonder getal zijn! Zulke glorieuze geestelijke kleuren die nog nooit door mensenogen gezien of aanschouwd zijn!'

We zullen prachtige kleuren van ijzige wonderen zien; we zullen glorieuze geestelijke kleuren zien; we zullen geestelijke vuren en lichten van zo'n schoonheid zien; we zullen wezens in dergelijke vormen zien waar we momenteel geen idee van hebben. We zullen verbaasd staan door zo'n schepper. Wat Hij heeft gemaakt, is niet te tellen. Er wachten vast en zeker vele wonderbaarlijke mysteries op ons die van Hem houden! Hij zal letterlijk meer dan biljoenen scheppingen aan Zijn uitverkorenen onthullen! We zullen niet alleen biljoenen scheppingen zien, maar meer dan biljoenen scheppingen. We zijn vanaf de eeuwigheid al bij Hem geweest en we zullen voor altijd bij Hem blijven en we zullen al deze dingen zien die Hij heeft geschapen. Inderdaad, hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

Josephus Oluwatoyin Thomas

Website: www.gospelwordministry.com

 

download-pdf