091 - MEDE PELGRIMS (BROEDERS) KOM AAN BOORD

MEDE PELGRIMS (BROEDERS) KOM AAN BOORD

De reiziger die bereid is aan boord te komen, moet weten waar hij of zij naartoe reist, alle documenten gecontroleerd hebben en klaar zijn om de glorie in te gaan. Als u vanaf de grondlegging van de wereld in verband met deze reis niet bekend bent, heeft u er geen aandeel in. Ongeacht uw inspanningen, u kunt niet instappen voor deze reis naar glorie. Velen dachten dat ze zich aan het voorbereiden waren om aan boord te gaan voor deze reis, maar na verloop van tijd waren ze God en zijn kostbare beloften vergeten. Mensen, ga nu aan boord; de tijd dringt en de deur wordt zeer binnenkort gesloten. In Genesis 7:1 zei de Heer tegen Noach: “Ga gij, en uw ganse huis (dit keer zal iedereen voor zichzelf gereed moeten zijn) in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht.'

Volgens Genesis 7:5 en 7: “En Noach deed, naar al wat de HEERE hem geboden had: - - - - Zo ging Noach, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark, vanwege de wateren des vloeds." Ze gingen aan boord voor hun reis, maar dat was niets te vergeleken met de reis die de vreemdelingen en pelgrims van vandaag de dag te wachten staat. Deze reis waarvan het instappen al is begonnen, is een reis naar de eeuwigheid. Na veertig dagen en veertig nachten met regen was er geen afdaling van de berg Ararat mogelijk, en het water heerste honderdvijftig dagen op de aarde. Alle levende wezens kwamen om van de aardbodem, behalve Noach en degenen die met hem in de ark waren. Noach reisde niet de eeuwigheid in; voor de reis naar de eeuwigheid gaat men op dit moment aan boord. Alleen degenen die zich gereed hebben gemaakt, gaan. We zijn in de wereld maar niet van de wereld (Johannes 17:16). Ons burgerschap (wandel) is in de hemel; waaruit wij ook den Zaligmaker, de Heer Jezus Christus, verwachten (Filippenzen 3:20). De heiligen gaan aan boord, en u dan?

Vandaag de dag worden we geconfronteerd met een vergelijkbare situatie, maar deze keer is dit geen testreis zoals die van Noach; dit is de laatste en ware reis naar de eeuwigheid. Als u geen eeuwig leven hebt, kunt u niet eens beginnen met u voor te bereiden op deze reis. Het hart heeft er veel mee te maken. Want vanuit het hart komen dingen voort die u ongeschikt kunnen maken voor de reis naar de eeuwigheid (Matt. 15:19): want zo iemand kan het koninkrijk van God niet beërven. In de reis naar de eeuwigheid zult u bij aankomst alle beloften van de overwinnaar erven. Vooral de beloften uit het boek Openbaring, bijvoorbeeld, heeft u misschien recht op de boom des levens (Openbaring 22:14). Stel u vervolgens Openb. 2:17 eens voor: 'Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt." Ik stel mij graag voor welke naam me te wachten staat in die witte steen en de smaak van de boom des levens. Dit zijn beloften waar elke gelovige naar uit zou moeten kijken, als we voor eeuwig aan boord gaan, naar huis toe.

U zou het profetische uur waarin we vandaag de dag leven moeten waarderen. Noach toen die aan boord van de ark stapte, was dat een duidelijke scheidslijn tussen degenen die de ark binnengingen en degenen daarbuiten. Het was een pijnlijke scheiding voor hem en de rest van de wereld, vooral voor zijn uitgebreide families en vrienden. Hun geschreeuw om hulp en geklop tegen de ark toen de regen begon en het water steeg; maar het was te laat. Zelfs degenen die hielpen, bij het bouwen van de ark, gingen niet naar binnen vanwege hun ongeloof in de preken die God gaf en door Noach heen predikte.

Velen zijn zich bewust van de ark van vandaag de dag (redding in Jezus Christus, door genade, door geloof), velen zijn vrijwillig gekomen en weer uitgegaan omdat de ark vandaag de dag open staat voor wie dan ook. Net als bij het inpakken van het vliegtuig gaan er mensen in en uit, totdat het instappen van de reizigers begint. Om directer te zijn, gaan de reizigers nu momenteel aan boord. Als u het niet kunt voelen, reist u mogelijk niet mee met deze opname-vlucht. Alleen degenen die Hem verwachten (Hebreeën 9:28) kunnen het voelen, zich voorbereiden, er op concentreren en naar de instapdeur gaan, zoals bij de arkdeur van Noach. De heiligen beginnen aan boord te gaan; waar bent u?

Maar doet aan den Heere Jezus Christus, (Rom.13:14) en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Volgens Rom. 8:9: "- - Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe." Laten we onszelf niet voor de gek houden, als u niet geleid wordt door de Geest van God, ben u niet de zoon van God; en dat kan bevestigen dat u Hem niet toebehoort. Lukas 11:13 vertelt u hoe u de Heilige Geest kunt krijgen: 'Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?' U moet zelf om de Heilige Geest vragen, net zoals u God om andere dingen vraagt en geloof dat u het ontvangt in de naam van Jezus Christus. U kunt niet om de Heilige Geest vragen, tenzij u eerst opnieuw geboren bent. Wedergeboren worden gebeurt vanuit het hart (Rom. 10:10): “Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.” Johannes 3:3: “Jezus antwoordde, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dit is de belangrijkste sleutel om u te kwalificeren, te hopen en u voor te bereiden op de reis die een manifestatie is van uw geloof in het Woord van God.U moet erkennen dat u een hulpeloze zondaar bent die verlossing en bevrijding nodig heeft. Vraag God gewoon om u te vergeven, erken dat u alles gelooft wat Hij (JEZUS) deed bij de schandpaal (door Zijn striemen werd u genezen, Jesaja 53:5 en 1 Petrus 2:24), en in (1 Korintiërs 15:3, Hij stierf voor onze zonden), het kruis en zijn opstanding (1 Korintiërs 15:4, en dat Hij werd begraven en dat Hij op de derde dag weer opstond) uit de dood verees, op naar de hemel (Handelingen 1:9-11).

Markus 16:16 zegt: “Hij die gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden; en wie niet gelooft, zal verdoemd worden.' Als u gered en gedoopt bent (door onderdompeling in de naam van Jezus Christus, Handelingen 2:38), zoek dan naar een kleine bijbelgelovige kerk om die bij te wonen. Getuig van uw redding en de hoop van God in uw leven, geloof in de OPNAME (1 Thess. 4:13-18). Terwijl u getuige bent van Jezus Christus voor iedereen, wandel in de Geest, dat Galaten 5:22-23 (Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid: Tegen de zodanigen is de wet niet.) in uw leven mag worden gevonden. U kunt dan niet worden gediskwalificeerd om aan boord van de vlucht te gaan. Onthoud dat zonder heiligheid niemand de Heer zal zien (Hebreeën 12:14); ook alleen de reinen van hart zullen God zien (Matt.5:8). Verwacht dagelijks de komst van de Heer en u zult in staat zijn om voor de vlucht naar de heerlijkheid aan boord plaats te nemen: naar een stad met gouden straten, waar de bouwer en maker God is, een stad met een fundament (Heb 11:10: Openb. 21:14 hetwelk twaalf poorten heeft, Openbaring 21:12). Wat een stad, met veel woningen. De stad is 1500 mijl hoog en breed. Wat een stad, er is geen zon of maan of kerkgebouw nodig zoals in Openbaring 21:22-23. Denk na over Openbaring 22:1-5: “En zij zullen Zijn aangezicht zien; en Zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Bereid u voor om aan boord te gaan van deze vlucht: “Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze dingen in de kerken te getuigen. Ik ben de wortel en de nakomeling van David en de heldere morgenster.' De heiligen gaan aan boord, zit u er al in? Aarzelt u nog tussen twee meningen? De aarde ziet er misschien aantrekkelijk uit, maar het merkteken van het beest komt eraan. U kunt u niet voorstellen hoe de hemel zal zijn. De heiligen gaan aan boord, schiet op voordat de deur wordt gesloten. Deze vlucht is eenmalig en uniek in zijn soort.

091 - MEDE PELGRIMS (BROEDERS) KOM AAN BOORD

 

download-pdf