103 - Dit Is De Tijd Om Uzelf Aan Te Wakkeren

Dit Is De Tijd Om Uzelf Aan Te Wakkeren

Deze wereld is als het nest van een moederarend. In bepaalde landen, zoals in Noord-Amerika, bouwt de Amerikaanse zeearend grote nesten van wel zes tot dertien voet diep, meer dan tweeënhalve meter breed en weegt het ongeveer 900 kg. Er zijn verschillende soorten adelaars. Hij wordt vaak beschouwd als de koning van de lucht vanwege zijn scherpe ogen en is in staat om ver boven het menselijk zicht uit te stijgen. De Bijbel gebruikt het symbool van de adelaar om vernietiging, kracht en macht uit te beelden.

Exodus 19:4: "Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot Mij gebracht hebt." De Heer zei dat Hij Israël op adelaarsvleugels uit Egypte voerde. Om nu de uitverkorenen uit deze huidige wereld te halen, zal God ons opnieuw op adelaarsvleugel dragen, ongeacht het aantal mensen. Hij is de Almachtige God. Hij zal de kracht en macht van de arend tentoonspreiden om ons naar het hemelse voorbij het menselijk gezichtsvermogen te voeren. De adelaars zullen in heerlijkheid thuis komen, maar u moet uzelf kwalificeren om een adelaar te zijn. U moet opnieuw geboren worden, gewassen door het bloed van Jezus Christus worden. Uw zonden worden dan vergeven en u vraagt Jezus Christus om als uw Redder en Heer in uw leven te komen.

Jesaja 40:31 luidt: “Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden." Als de opname nadert, zullen we onze kracht vernieuwen door de Heilige Geest, door gehoorzaamheid aan het woord van God en een grote verwachting van zijn wederkomst; gebaseerd op Zijn beloften in (Johannes 14:1-3).

Openbaring 12:14 zegt: “En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang."God associeert de arend altijd met Zijn grote werken, zelfs tijdens de grote verdrukking, en de slang kon niet tegen de vrouw op die de twee vleugels van een grote arend had gekregen.

Deuteronomium 32:11 luidt: “Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken: Zo leidde hem de HEERE alleen, en er was geen vreemd god met hem."In deze laatste dagen zal er niet één zwak persoon zijn onder degenen die voor de opname gaan: zoals er geen zwak persoon was in de woestijn terwijl ze naar het Beloofde Land reisden. Of u nu een arend bent of een volwassen adelaar; een jonge of oudere christen, er zal geen zwak persoon onder hen zijn. Volgens Rom. 8:22-23: “Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams." Ook bevestigd Rom. 8:19 onze hoop: “Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.”Deut. 32:11: “Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken.” Bedenk dat deze wereld als het nest van een moederarend is en in deze einde der tijden aangewakkerd zal worden. Wakker uzelf aan en wees voorbereid, want God begint de wereld aan te wakkeren (door vervullende profetische tekenen) als een moederarend haar nest. Ik zal met U zijn: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten. (Hebreeën 13:5).

Job 39:30-32 luidt: “Is het naar uw bevel, dat de arend zich omhoog verheft, en dat hij zijn nest in de hoogte maakt? Hij woont en vernacht in de steenrots, op de scherpte der steenrots en der vaste plaats. Van daar speurt hij de spijze op; zijn ogen zien van verre af."Dit vertelt ons duidelijk over de strategie van de adelaar en God bepaalt het bevel en de timing voor de adelaar. Dus heeft de Heer ook het bevel en de timing van de opname bepaald. Wij maken net zoals de arenden ons nest op hoge plaatsen in de hemelse gewesten (Ef. 2:6, "En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus.") De arenden blijven ver weg van alle andere vliegende vogels en kunnen verder kijken dan mensenogen dat kunnen. Zonen van God stijgen op tot in de hemelse sferen. Het is tijd om uzelf in beweging te brengen als u een arend bent of de arendsgeest hebt die voor de opname nodig is.

Dit is de tijd om te handelen als de arend. Als u oud bent, zoek de Heer dan, concentreer u op Zijn woord, wees betrokken bij het werk van de Heere (bezig met getuigen): wees niet in vriendschap met de wereld. Zoals de arend zijn oude veren uitklopt tegen de bomen en rotsen op de berg (stagnatie, zelfgenoegzaamheid, zonde, werken van het vlees, ledigheid, roddels, leugens en nog veel meer) zodat nieuwe veren in vernieuwing van leven zullen komen, door opwekking, herstel, vasten, gebeden, lofprijzing, het geven en vooral mediteren over het woord van God. Dan zal uw jeugd worden vernieuwd als die van een arend. Als u zich tijdens de opname zult verheffen, zal het in een vernieuwde leven zijn. Als u jong bent, wakker u dan aan om u uit te leven als een zielenwinnaar voor Jezus Christus en als een trouwe ambassadeur voor de Heere. Ontvlucht jeugdige lusten (2 Tim. 2:22), en bewaart uzelf van de afgoden (1 Joh. 5:21). Laat de jongeren hun net en zichzelf in beweging brengen door de geest van Christus in alle vertrouwen en vrijmoedigheid in hen toe te staan: dagelijks naar de komst van de Heere uitkijkende. Sta te allen tijde klaar om een reden te geven voor de hoop die in u is. Psalm 103:5 zegt: “Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends.'' De dag komt dichterbij, wakker uzelf aan voordat het te laat is. De arend weet hoe lang het duurt om de oude veren te verliezen en de nieuwe gereed te hebben voor de vlucht. Dit is wijsheid, wees altijd gereed, want in welke ure gij het niet meent zal de Heere komen; en degenen die gereed zijn, zullen met Hem opstijgen en de deur zal worden gesloten (Matt. 25:10)

Denk aan Jeremia 9:24: “Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en Mij kent, dat Ik de HEERE ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb Ik lust, spreekt de HEERE.” Dit is het moment om uzelf aan te wakkeren voordat het te laat is. De jonge arenden wachten op de roep van de moederarend. Als de moederarend zal roepen, vindt de opname plaats en zullen alleen de klaarstaande arenden gaan. De jonge arenden bereiden zich voor op dat moment, de opname.

103 - Dit Is De Tijd Om Uzelf Aan Te Wakkeren

 

download-pdf